Jak wygląda odpowiedzialność cywilna zarządcy?

Zdajemy sobie sprawę, że ubezpieczenie zarządcy jest jednym z warunków koniecznych. Bez posiadania polisy prowadzenie działalności jest niezgodne z literą prawa. Tak mówią przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z 9 kwietnia 2017 roku. Aby stosować się do zaleceń Inspekcji Handlowej ubezpieczenie zarządcy musi zostać wykupione (więcej pod tym linkiem: https://iexpert.pl/zarzadca-nieruchomosci/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-zarzadcy-nieruchomosci/).

Jednakże informacje na temat zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości są pełne. Ten poradnik pozwoli na poznanie podstawowych pojęć ochrony wraz z przykładami z życia codziennego. Zachęcamy do przeczytania prostego słownika pojęć OC.

Podstawowe rodzaje odpowiedzialność

W żargonie prawnym możemy spotkać dwa rodzaje odpowiedzialności deliktową i kontraktową. Pierwsza z nich – odpowiedzialność deliktowa to czynności wykonywane w skutek czynu zabronionego. W wyniku takiego działania powstała szkoda o znaczeniu osobowym lub materialnej. Na temat deliktu możemy przeczytać w kodeksie cywilnym. Jest to z art. 415 Kodeksu Cywilnego: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Przykład:

Jako zarządca nieruchomości odpowiadasz za stan techniczny budynku. Na samochód spadła rura i uszkodziła przednie lusterko. Za niedopilnowanie stanu technicznego budynku (rura była zardzewiała) ponosić odpowiedzialność w formie deliktu.

Innym typem odpowiedzialności, która obejmuje ubezpieczenie zarządcy jest odpowiedzialność kontraktowa. Jest to rodzaj zobowiązana pomiędzy dwoma stronami zarządcą nieruchomości, a prawnym właścicielem. W rolę właściciela może się wcielić wspólnota mieszkaniowa, gmina, instytucja lub fizyczny właściciel obiektu. Na temat odpowiedzialności kontraktowej możemy przeczytać w Kodeksie Cywilnym z art. 471 kodeksu cywilnego – „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Przykład:

Jako zarządca budynku nie zgłosiłeś wspólnocie mieszkaniowej usterki, która pojawiła się w bloku nr.23. Było nim niewielkie zwarcie, które nastąpiło o godzinie 1:00 w nocy. Brak wystania działu technicznego na miejsce zdarzenia spowodował poparzenie 2 stopnia jednej z mieszkanek bloku nr. 23. Z uwagi na pełnione funkcje zarządcy zostałeś oskarżony o umyślne spowodowanie śmierci przez męża poszkodowanej kobiety. Sprawa została rozstrzygnięta na korzyść poszkodowanego męża. Z uwagi na posiadane ubezpieczenie zarządcy mąż otrzymał stosowne odszkodowanie.

You may also like...