Jak ubezpieczyć obcokrajowca?

Bardzo ważną kwestią podczas pobytu obcokrajowca w Polsce jest jego ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca. W zależności od celu pobytu i czasu jego trwania można rozważać kilka różnych opcji. Tym niemniej, w każdym przypadku posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego będzie równie istotne. W związku z tym, już na etapie planowania podróży, warto rozważyć i podjąć decyzję co do wykupienia konkretnej polisy ubezpieczeniowej.

Cele pobytu a rodzaje ubezpieczeń – ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Jeśli obcokrajowiec przyjeżdża do Polski w celach zarobkowych i może liczyć na umowę o pracę, to jego pracodawca będzie miał obowiązek zapewnić mu dostęp do opieki medycznej. Jak powszechnie wiadomo – nie jest to często spotykana sytuacja. Nierzadko jedyną formą umowy proponowaną cudzoziemcowi pozostanie umowa o dzieło czy zlecenie, które to nie wymagają od pracodwacy ubezpieczania zdrowotnego pracownika. Pozostaje wtedy wybór i zakup odpowiedniej, prywatnej polisy ubezpieczeniowej, która zapewni cudzoziemcowi dostęp do usług medycznych. W ramach wyjazdów turystycznych i krótkotrwałych pobytów wystarczy ubezpieczenie turystyczne obejmujące podstawowe ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca


Poza wspomnianymi powyżej polisami prywatnymi istnieje również możliwość uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowca w ramach NFZ. Jedynym, koniecznym do spełnienia warunkiem jest jego legalny pobyt na terenie Polski. Zarejestrowanie osoby, zainteresowanej tego rodzaju ubezpieczeniem, odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia do oddziału NFZ wraz z jednym z powyższych dokumentów: wizą pracowniczą, zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwoleniem na osiedlenie się, zezwoleniem na pobyt rezydenta, zgodą na pobyt tolerowany lub dokumentem potwierdzającym status uchodźcy nadany w Polsce lub korzystania z ochrony czasowej na terytorium Polski. Po zawarciu umowy z NFZ odpowiednią deklarację składa się w oddziale lub inspektoracie ZUS.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ

To wyjątkowy rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego, które przysługuje wszystkim obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Jej zasięg obejmuje powyższe państwa. Dokument ten, uprawnia do bezpłatnego korzystania z podstawowej opieki medycznej na terenie wymienionych krajów. Reguła ta, dotyczy również obywateli UE przebywających w Polsce. Osoba legitymująca się kartą EKUZ jest traktowana tak samo jak osoba uczestnicząca w systemie opieki medycznej NFZ i płacąca składki zdrowotne.

 

You may also like...