Ubezpieczenie OC lekarzy zabezpiecza przed odszkodowaniem z własnej kieszeni

iExpert ubezpieczenie OC lekarzy jest w Polsce obowiązkowe. Ale coraz więcej z nich wybiera też dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne. Co obejmują poszczególne ubezpieczenia? Dlaczego ubezpieczenie dobrowolne też jest ważne?

Obowiązek każdego lekarza

Od 2010 r. wszyscy lekarze, którzy wykonują działalność leczniczą na terenie Polski, muszą mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to obejmuje szkody, które powstały wskutek udzielania świadczeń zdrowotnych lub też niezgodnego z prawem ich zaniechania.

Od 2010 r. wszyscy lekarze, którzy wykonują działalność leczniczą na terenie Polski, muszą mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnejOd 2010 r. wszyscy lekarze, którzy wykonują działalność leczniczą na terenie Polski, muszą mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Oznacza to, że ubezpieczenie pokrywa szkody, wynikające z popełnienia błędów medycznych. Jako szkodę określa się:

  • utratę zdrowia,
  • pogorszenie stanu zdrowia,
  • śmierć.

Szkody mogą wynikać np. ze źle przeprowadzonej operacji, błędnej interpretacji wyników czy też złej diagnozy.

Czy każdy lekarz musi wykupić obowiązkowe OC?

Ubezpieczenie OC lekarzy jest wprawdzie obowiązkowe, ale nie każdy musi je wykupić samemu. Za szkody wyrządzone przez lekarzy, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę, odpowiedzialność ponosi pracodawca. W jego gestii jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony.

W przypadku pracowników kontraktowych odpowiedzialność jest dzielona z placówką, której są zatrudnieni. Jeśli dojdzie do zdarzenie, w wyniku którego pacjent ma dostać odszkodowanie, to najpierw placówka medyczna wypłaci całą kwotę, a potem dochodzi określonej kwoty od lekarza kontraktowego. Jej wysokość zależy od okoliczności, np. przy wyłącznej winie lekarza może to być nawet 100%.

Lekarze, którzy mają własne praktyki powinni samodzielnie wykupić ubezpieczenie. Ponoszą oni bowiem całkowitą odpowiedzialność za podjęte działania w gabinecie działania, także te wykonane przez zatrudnionych pracowników.

Dodatkowe ubezpieczenie lekarza – czy warto?

Ubezpieczyciele proponują lekarzom także dobrowolne ubezpieczenie OC. Warto je zawrzeć z kilku powodów.

Przede wszystkim lekarz, który ma dobrowolne OC, a pracuje na umowę o pracę, nie musi się martwić, że ubezpieczyciel wystąpi przeciw niemu z roszczeniem regresowym. To dodatkowe OC lekarzy przydaje się także wtedy, gdy lekarz wykonuje działania np. w ramach wolontariatu.

Ubezpieczenie OC lekarzy jest wprawdzie obowiązkowe, ale nie każdy musi je wykupić samemu

Dobrowolne OC może rozszerzać ochronę także o szkody, które są związane z uszkodzeniem mienia pacjenta czy też z naruszeniem jego praw. To może być bardzo korzystne dla lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie.

Firmy ubezpieczeniowe najczęściej proponują dwa rodzaje dobrowolnych ubezpieczeń OC:

  1. dla lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie,
  2. dla lekarzy z indywidualną praktyką lekarską.

 

You may also like...